bridge of divide

גשר להצלחה הינו פרויקט בנייה הדורש שיתוף פעולה עם משאבים מוגבלים, חסמי תקשורת ולוחות זמנים קפדניים!
תכנית עוצמתית הדורשת מהצוותים להציג מיומנויות תכנון, ניהול פרוייקטים ובעיקר התאמה לדרישות הלקוח תוך התחשבות במשאבים מצומצמים ולוח זמנים נוקשה.
הגשר צריך להיות גדול וחזק מספיק עבור רכב בשלט רחוק שייסע עליו בסוף.
מסר גדול ומשמעותי הבא להראות, בדרך יצירתית ומיוחדת, איך מחלקות הארגון פועלות יחד למטרה ברורה ומשותפת.
מאמץ כל הקבוצות "מתחבר" יחד לתוצאה אחת עוצמתית ומרגשת.